14, జూన్ 2009, ఆదివారం

శ్వేత మయూరం!

మితృడు బాబీకి కృతఙతలతో!
(http://www.orkut.co.in/Main#Profile.aspx?uid=13376586056281234923)