5, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

స్త్రీ

ఒక స్త్రీలో రెండు పర్వతాలుంటాయి.
ఆ రెండు పర్వతాలలో
ఒకటి మంచు పర్వతం..
మరొకటి అగ్ని పర్వతం.
ఏ స్త్రీ అయినా ఒక పురుషుడిని
మనఃపూర్తిగా నమ్మి, అర్పించుకున్నప్పుడు
మంచు పర్వతం కరిగిపోతుంది.
కరిగి, కౌగిలిలో ఒదిగిపోయిన స్త్రీ..
ఆ పురుషుడిని అనురాగ జలంతో అభిషేకిస్తుంది.
కానీ,
అదే స్త్రీ, తను నమ్మిన వాడు తనను మోసం
చేశాడని తెలుసుకున్న మరుక్షణం
అగ్నిపర్వతం బద్దలవుతుంది. ఆ కోపాగ్ని
జ్వాలలతో అతన్ని దహించి వెస్తుంది.
వినాశనం సృష్టిస్తుంది.
ఆ లావాను చల్లార్చేందుకు స్త్రీ మనసులో
మంచు మిగిలి ఉండదు. మిగిలింది కన్నీరే.
ఆ ఉప్పునీటికి అగ్ని జ్వాలలు మరింత
భయంకరంగా ప్రజ్వరిల్లుతాయి.

ఇసుక కళ