3, మే 2009, ఆదివారం

శతాబ్ధపు గొప్ప కౌగిలింత!

ఈ సింహం తను ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు రక్షించిన అతన్ని ఎలా కౌగిలించుకుంటుందో చూడండి.