20, సెప్టెంబర్ 2010, సోమవారం

ప్రపంచ శాంతి.. వర్ధిల్లు గాక!

రేపు (సెప్టెంబరు 21) ప్రపంచ శాంతి దినోత్సవం. అత్యాశే అయినా.. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ ప్రజలంతా శాంతి సంతోషాలతో జీవిస్తారని కోరుకుంటున్నాను.