28, మార్చి 2009, శనివారం

గూగుల్ చీర (సారీ.. ఇది ఊగుల్ శారీ Updated on 05-04-09)

గూగుల్ సంస్థ భారతదేశంలో ప్రచారానికి ఉపయోగించిన పద్దతులలో ఇదికూడా ఒకటి. కాకపోతే ఈ ఫోటో కనీసం రెండు సంవత్సరాల కిందటిది. ఎప్పటినుండో బ్లాగులో పెడదామనుకుంటున్నా మర్చిపోతూనే ఉన్నా.